Dopłaty do majątków małżonków po podziale

opinie o adwokatach i radcach prawnychZgodnie z tą regulacją ocena zasadności zgłoszonego roszczenia odszkodowawczego została poddana pod osąd sądu powszechnego, także w zakresie dotyczącym przedawnienia lub jego braku (por. wyrok SN z dnia 13 października 2010 r., sygn. akt I CSK 678/09). Argumenty skarżącego czynione z odwołaniem się do zasady rozgraniczenia drogi sądowej i drogi administracyjnej i wynikającej z niej zasady związania sądu powszechnego decyzją administracyjną nie mogły zatem odnieść zamierzonego skutku.

opinie o lodzkich adwokatach
WSA wyjaśnił, że wynikiem postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem zaskarżonej decyzji jest wyłącznie ustalenie obowiązku podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu we wskazanym w decyzji okresie, nie zaś kwestia wysokości należnych składek, ich wymierzania czy też pobierania. Dlatego mimo wskazania regulacji prawnych, zgodnie z którymi w zależności od wysokości pobieranego świadczenia emerytalnego lub rentowego, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana, Sąd I instancji wyjaśnił, że regulacje te nie dotyczą przedmiotu sprawy niniejszej lecz sprawy w zakresie wymierzania czy też pobierania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wskazał, że wspomniane w przytoczonych przepisach osoby, mimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Dlatego mają obowiązek dokonania za pośrednictwem ZUS zgłoszenia siebie do ubezpieczenia zdrowotnego. opinie o kancelariach adwokackich w lodzi

Powódka przyjęła, że okres opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia przypada na czas od 1.04.2009 r. do 29.11.2009 r., a zatem obejmuje 243 dni zwłoki. Przyjmując, że podstawą obliczenia kary umownej jest wynagrodzenie brutto zastrzeżone w umowie dla Wykonawcy tj. 524 790,32 zł, kara umowna przysługująca powódce wynosi 255 047,94 zł (524 790,32 zł x 0,2 % = 1 049,58 zł x 243 dni = 255 047,94 zł) i taką kwotę Sąd Okręgowy zasądził od pozwanej. Powództwo ponad tę kwotę zostało oddalone, ponieważ - w ocenie Sądu Okręgowego - powódka błędnie wyliczyła przysługującą jej karę na kwotę 255 048,08 zł. kancelarie adwokackie opinie