Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie

W dniu 9 grudnia 1994 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. wystąpił do Sądu Rejonowego w C. z wnioskiem o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 303.911.800 zł (po denominacji 30.391,18 zł) w księdze wieczystej KW nr (...) prowadzonej dla jednej z wymienionych wyżej nieruchomości J. B. i A. B. tytułem zabezpieczenia wierzytelności obejmujących składki na ubezpieczenie społeczne za okres od września 1992 r. do listopada 1994 r., bez odsetek za zwłokę. Do wniosku powód dołączył tytuł wykonawczy nr (...)wystawiony w dniu 8 grudnia 1994 r., w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na kwotę 303.911.800 zł. jakiego adwokata polecacie

opinie o dobrych prawnikachO kosztach rozstrzygnął w oparciu o art. 98 KPC, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Koszty, jakie poniósł pozwany Powiat P., który wygrał sprawę w 100%, to koszty profesjonalnego pełnomocnika w łącznej wysokości 9900 zł (§ 6 pkt 7 - za pierwszą instancję oraz § 6 pkt 6 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349).kancelarie adwokackie recenzje

Jeśli chodzi o stan zdrowia powódki to z opinii biegłego neurologa W.Z. z dnia 12 października 2006 roku wynika, iż występująca u powódki encefalopatia z padaczką skroniową i zaburzeniami słuchu, równowagi pozostają w związku z wypadkiem z dnia 25 lipca 1997 roku, a uszkodzenie to ma charakter trwały. Wyraźne objawy encefalopatii po porażeniu prądem elektrycznym mają tendencję do pogłębiania się. Skutki zdarzenia mają charakter narastający, powódka z racji objawów neurologicznych nie jest zdolna do wykonywania zawodu pielęgniarki, ale nie była i nie jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z § 2 art. 473 KC "Nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie". Z przepisu tego wynika jasno, że możliwe jest wyłączenie w umowie odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieumyślnie. Powód nie wykazał, że działania pozwanego, które doprowadziły do poniesienia przez powoda dodatkowych kosztów, były umyślne, zaś ciężar dowodu w tym zakresie na nim właśnie spoczywa.